Trend Tracker: hoe werkt het?

Trend Tracker: hoe werkt het?

Trend Tracker is ontstaan na jaren van onderzoek. Jaren waarin ik tientallen beursexperts, beurssystemen en indicatoren heb gevolgd, geanalyseerd en getest. Tot ik er geleidelijk aan achter kwam dat geen ervan voldeed aan mijn verwachtingen. Ze werkten tijdelijk goed, werkten slecht, of werkten helemaal niet. Het duurde lang voordat ik ontdekte waar dat aan lag. Tot ik het inzicht kreeg dat er bij alle systemen één zeer belangrijke schakel ontbrak of, zoals bij het Elliott Wave Principle (EWP) zwaar onderbelicht bleef, namelijk de factor tijd.

Vandaar dat mij slechts één ding restte: zelf een beleggingsmodel ontwikkelen op basis van tijd en een indicator ontwerpen die dat goed aangaf. Ook dit nam veel tijd in beslag: bedenken, testen, veranderen en verbeteren. Uiteindelijk lukte het me een zeer goede tijdindicator te ontwikkelen waardoor het makkelijker werd cycli, en nog belangrijker trends, te herkennen en de omslagpunten in die trends te zien. Vandaar de naam: Trend Tracker.

Trend, Tijd, Verhouding en Vorm

Trend Tracker is een fractaal geometrisch systeem. Op basis van technische analyse en grafieken worden waarschijnlijkheden opgesteld voor de toekomst. Centraal staan de drie opeenvolgende, goudgekleurde getallen uit de reeksen van Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc.), Lucas (2, 1, 3, 4, 7,11, 18, 29, 47, 76 etc.) en Padovan (1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37 etc.)  Deze getallen geven de ideale omslagpunten aan: de punten waarop de trend wijzigt. Aangezien echter niet altijd de trend precies op die getallen wijzigt, geven ook de getallen ervoor of erna vaak een belangrijke aanwijzing voor een trendwijziging.

Behalve de getallen nemen ook verhoudingen tussen de getallen uit de Fibonacci- en Lucasreeks een centrale plaats in. Deze verhouding bedraagt 0,618 (=phi). De verhouding tussen elk daaropvolgend getal is 1,618: eveneens een zeer belangrijke verhouding. Vermenigvuldigen we 1,618 met 2 dan komen uit op 3,24. Vermenigvuldigen we 0,618 met 5 dan wordt dat 3,1. Belangrijke getallen omdat ze dichtbij het ultieme wiskundige getal komen van 3,141: Pi genaamd.

Omdat het systeem fractaal functioneert, werkt het van jaarbasis tot op minutenbasis en gaat het op voor alle soorten financiële activa: obligaties, aandelen(indices), grondstoffen en valuta's.

Het systeem is gebaseerd op vier variabelen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat: Trend, Tijd, Verhouding en Vorm (TTVV).

TREND

Trends worden bepaald door trendlijnen. Dat zijn lijnen die getrokken worden van top naar top en van bodem naar bodem. Trendlijnen lopen vaak parallel aan elkaar en/of duren wat tijd betreft vaak even lang, veelal 21, 34 of 37 bars. Trendlijnen dienen als steun- en weerstandspunten. Indien ze worden doorbroken is dat een teken van zwakte of sterkte. Een trend bestaat uit meerdere golven, die weer uit meerdere cycli kan bestaan.

TIJD

Tijden worden weergegeven door cycli en bepaald door de MMM-indicator®, de Mecking Money Maker-indicator. Dit is een zelf ontwikkelde indicator die aangeeft dat een cyclus gemiddeld 21 bars en maximaal 29 duurt. Bij bar 29 moet de koers gaan stijgen of dalen.

VERHOUDING

Verhoudingen spelen een belangrijke rol bij trends en correcties binnen trends. Deze worden weergegeven in percentage’s. Bij trends zijn 100%, 162%, 200%, 262% en 322% van belang.

Bij correcties binnen trends zijn dat: 38%, 50%, 62% en 76%.  Deze percentages vertegenwoordigen de verhoudingen tussen getallen uit de Fibonacci- en Lucas-reeksen.

VORM

Vormen worden weergegeven door bars, candlesticks die leiden tot patronen, vaak volgens het Elliott Wave Principle (EWP) en de klassieke technische analyse. Met onderstaande grafiek als voorbeeld leg ik uit hoe mijn systeem - Trend Tracker – in elkaar zit.

Analyse

De trend wordt weergegeven door de blauwe trendlijnen. Een belangrijk kenmerk van trendlijnen is dat ze vaak parallel aan elkaar lopen. Hier is de trend gelijk aan de standaardgolf uit het Elliott Wave Principe van vijf subgolven. Daarbij lopen de trend-subgolven 1, 3 en 4 niet alleen volledig parallel aan elkaar lopen maar zijn ze ook in tijd volledig gelijk aan elkaar zijn.

Hetzelfde geldt voor de correctie-subgolven 2 en 4. Ook die lopen volledig parallel aan elkaar en zijn ook in tijd volledig gelijk aan elkaar, te weten 11 bars. Hieruit volgt dan ook dat de golven 1,2 en 3,4 evenzo een gelijke tijdsduur kennen, in dit geval 37 bars. Bovendien lopen de rode lijnen vanuit de bodems van 1 en 2 en de top van 3 en bodem van 4 precies parallel aan elkaar.

De tijd - de cyclus - wordt vooral weergegeven door de MMM-indicator, die gemiddeld 21 bars en maximaal 29 bars telt. Bars staan hier voor candles op de grafiek, waarbij elke bar een beursweek weergeeft. Dat betekent dat er gemiddeld bij 21 bars (21 beursweken) en uiterlijk 29 bars een bodem of top in de koers komt. In de grafiek komt de koersbodem bij bar 27, waar hij bovendien afketst op de parallelle trendlijn.

De verhouding tussen trendgolf 1 en trendgolf 3 is 162%, waarbij hun correctiegolven 2 en 4 elk 38% terugvallen.

De vorm is het minst belangrijk. Bij het Elliott Wave Principe echter is vorm het belangrijkste en is de volgorde van belangrijkheid: vorm, verhouding, tijd. Vormen hebben echter het grote nadeel dat ze zich vaak pas halverwege of tegen het einde van de trend manifesteren waardoor er tussentijds vaak fouten kunnen optreden. Bovendien zijn vormen suggestief en zeer subjectief, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Mecking

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »