Algemene voorwaarden

De internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines (hierna ook wel aangeduid met “Geotrendlines” en “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten, websites en overige publicaties te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Juistheid en volledigheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Geotrendlines noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Geotrendlines c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines aangeboden informatie.

Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Geotrendlines is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines voor gebruiker.

Geen beleggingsadvies

De in de publicaties van Geotrendlines opgenomen meningen zijn op geen enkele wijze op te vatten als een beleggingsadvies of aanbeveling conform de definitie volgend uit art 1 Wet op het Financieel Toezicht. De in de publicaties van Geotrendlines opgenomen meningen hebben betrekking op algemene situaties en kunnen niet opgevat worden als een beleggingsadvies of aanbeveling welke op de individuele gebruiker van toepassing is.

Het doel van de publicaties op deze website is het verdiepen en verbreden van het inzicht van de lezer ten aanzien van samenstelling van vermogensbestanddelen en de ontwikkeling daarvan. Voor het feitelijk uitvoeren van bepaalde beleggen is eigen deskundigheid van beleggingen noodzakelijk, die niet via deze website in volle omvang zal worden gegeven.

Daar waar modelportefeuilles worden weergegeven betreffen deze alleen algemene oordelen van de redacteur. De modelportefeuilles hebben niet tot doel geschikt te zijn voor de individuele gebruiker, noch de individuele gebruiker aan te zetten tot het doen van een transactie.

De eigenaren en exploitanten van deze website zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot verliezen als gevolg van beleggingen of transacties die zijn gebaseerd op deze informatie. De gebruikers dienen alle risico's en kosten van beleggingen te evalueren voordat ze besluiten om te beleggen.

Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor uw eigen beleggingsbeslissingen en dat u de eigenaren en exploitanten van deze website vrijwaart van alle claims en aansprakelijkheid die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie op deze website.

(Auteurs)rechten en gebruik van informatie

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines berusten bij Geotrendlines, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Geotrendlines en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan Geotrendlines c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Wij juichen incidentele openbaarmaking of gebruik van de informatie van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines toe, onder de voorwaarde dat de bron nadrukkelijk vermeld wordt zowel middels vermelding als – daar waar van toepassing- middels een link naar de website of publicaties van waaruit de gebruiker de informatie betrekt.

Het is verboden om, zonder voorafgaande toestemming van Geotrendlines op niet-incidentele basis informatie van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Gebruikerscode

Op elk gebruik van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines zendt wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij anders aangegeven. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten, websites en overige publicaties is ons privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten, websites en overige publicaties van Geotrendlines. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt deze informatie zenden aan: [email protected]