Trend Tracker: Wat gaat de goudprijs dit jaar doen?

Trend Tracker: Wat gaat de goudprijs dit jaar doen?

De goudprijs zit de laatste maanden weer in een opwaartse trend en bereikte onlangs zelfs het hoogste niveau sinds januari. Het edelmetaal profiteert van toenemende angst voor inflatie en een vlucht naar veilige havens. Maar wat gaat de goudprijs de komende maanden doen? In deze nieuwe update van het Trend Tracker systeem geven we een technische analyse van de goudkoers en geven we ons koersdoel voor het einde van dit jaar. En gedraagt goud zich nog steeds als een grondstof of meer als een valuta?

Verhouding

Bij het Elliott Wave Principle (EWP) bestaat een opwaartse trend uit 5 golven die worden gecorrigeerd door 3 neerwaartse golven, zoals te zien in deze geschematiseerde afbeelding.

Vijf opwaartse en drie neerwaartse golven vormen het standaard EWP patroon

De getallen 5 en 3 plus de optelsom 8 maken alle drie deel uit van de Fibonacci-reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc.). De verhouding tussen deze getallen bedraagt 0,618 (=phi). De verhouding tussen elk daaropvolgend getal is 1,618: eveneens een zeer belangrijke verhouding

In dit patroon spelen verhoudingen ook een belangrijke rol bij trends en correcties binnen trends. Deze worden weergegeven in percentages. Bij trends zijn de belangrijkste 162% en 262%. Volgens het EWP is de lengte van trendgolf 3 vaak een verlening van 162% van trendgolf 1. Als trendgolf 3 sterk verlengd is dan is deze 262% van trendgolf 1.

Bij correcties binnen trends zijn de belangrijkste percentages 38% en 50%.  Deze percentages vertegenwoordigen de verhoudingen tussen getallen uit de Fibonacci-reeks. Correctiegolven vallen vaak 38% tot 50% terug.

Goud

Kijken we naar onderstaande goudgrafiek - op maandbasis - dan zien we dat dit hier het geval is. Trendgolf 3 is sterk verlengd is en is 262% de lengte van trendgolf 1. Ook valt correctiegolf 4 tussen de 38% en 50% terug van golf 3. We zijn nu dus bezig aan golf 5, de laatste golf binnen de cyclus van het EWP.

Dan komt de hamvraag: waar gaat de koers naar toe?

Als volgens het EWP golf 3 verlengd is, zoals hier, dan zullen golf 1 en golf 5 vaak dezelfde lengte hebben. In dit geval zou de ingetekende bruine trendgolf 5 op zijn minst moeten uitkomen rond de top van 3 op circa 2.000 punten en een dubbele top maken.

Trend

Trends worden bepaald door trendlijnen. Dat zijn lijnen die getrokken worden van top naar top, van bodem naar bodem, van top naar bodem en andersom. Trendlijnen lopen vaak parallel aan elkaar en/of duren wat tijd betreft vaak even lang.

Wat de trend betreft zien we dat de lange bruin gekleurde trendlijnen min of meer parallel aan elkaar lopen. Verder valt op dat de periode van de bodem van golf 2 naar de bodem van de 4de golf 31 bars bedraagt. Daarbij komt dat de periode vanaf de dubbele top ter hoogte van golf 1 naar de top van golf 3 ook precies 31 bars is. Deze twee trendlijnen van 31 bars duren bijna even lang als die van de bodem van golf 1 naar golf 2, te weten 32 bars. Trekken we het principe dat golf 1 en golf 5 vaak dezelfde lengte hebben en evenveel tijd in beslag nemen dan komen we dus uit op 2.000 dollar per ounce die dan rond december 2021 wordt bereikt. Dan zou golf 5 - net als golf 1 - een dubbele top maken.

Waarschijnlijkheden

Mijn Trend Tracker is een fractaal geometrisch systeem op basis van waarvan ook waarschijnlijkheden kunnen worden opgesteld voor de toekomst. Hieronder zien we twee goudgrafieken: de linker is op maandbasis en de rechter is op weekbasis. De laatste grafiek gebruikten we als voorbeeld om het Trendtracker systeem uit te leggen en waarin we stelden dat we bezig waren met golf 5 op weekbasis, wat klopte.

Vergelijken we beide grafieken, dan zien we duidelijk dat er sprake is van twee fractals. De eerste fractal betreft de rode lijnen van 37 bars (een cruciaal getal uit de Padovan-reeks) in de rechter weekgrafiek. Die verbindt de bodems van golf 1 en golf 2, als ook de top van golf 1 en de bodem van golf 4 met elkaar. En dat laatste zien we ook terug in de maandgrafiek waarbij de rode lijn de dubbele top ter hoogte van golf 1 verbindt met de bodem van golf 4, die 38 bars duurt, dus nagenoeg 37. Ook zien we in bovenstaande grafieken dat golf 4 op maandbasis tussen de 38 en 50% daalt en de op weekbasis precies 38% corrigeert van golf 3. De goudprijs beweegt dus precies volgens het boekje.

Vijfde golf

De tweede fractal betreft de gele cirkel op de linker maandgrafiek die hetzelfde is als de weekgrafiek. De vier blauw genummerde golven in de maandgrafiek zijn gelijk aan de vier blauw genummerde golven in de weekgrafiek. In de maandgrafiek zien we dat de bruin genummerde golf 3 bestaat uit 5 blauw genummerde subgolven, waarbij golf 5 sterk verlengd is, te weten 262% van golf 1.

En dit is belangrijk want normaal gesproken is bij het EWP de derde golf de langste golf. Aangezien het EWP een grafische weergave is van menselijke emoties, stelt het dat deze derde golf gebaseerd is op hoop. Als golf 5 de langste golf is dan is de kans groot dat we te maken hebben met een grondstof. Want een vijfde golf is dan gebaseerd op angst: angst voor inflatie, angst voor droogte of angst voor oorlog. En angst is een veel sterkere emotie dan hoop.

De derde bruine golf blijkt veel langer te zijn dan dan golf 1 wat op een standaard grafiekpatroon wijst. Echter blijkt de sterk verlengde vijfde blauwe subgolf de oorzaak te zijn voor deze sterke verlenging. Dat duidt erop dat we voor nu ook te maken kunnen hebben met een markt die ervan uit gaat dat goud een grondstof is.

Conclusie

Op basis van de huidige trend kunnen we concluderen dat de goudprijs minimaal de koers van $2.000 per troy ounce bereikt. En dan op zijn vroegst rond december 2021. Daarbij uitgaande dat goud geld is. We kunnen het goud echter volgens het EWP ook als grondstof zien en dan kunnen we eind dit jaar nog veel hogere koersen dan $2.000 verwachten. Veel zal daarvan afhangen van de interne structuur van de laatste bruine golf 5.

Wordt vervolgd.

Lees ook:

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »